036 720 0500
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 2. De in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 3. De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor, waarbij uitsluitend een door de verkoper georganiseerd systeem voor het sluiten van de overeenkomst wordt gebruikt;
 4. De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 5. De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 6. De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 7. De opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 8. De reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 9. De garantie: garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen B.V. Autozaak.nl (hierna: Autozaak.nl of verkoper) en de koper of opdrachtgever waarbij Autozaak.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven en van toepassing voor de medewerkers van Autozaak.nl. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door de koper en/of opdrachtgever vastgestelde voorwaarden en/of bepalingen, en/of het afwijken van de Autozaak.nl Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij tussen Autozaak.nl en koper en/of opdrachtgever een schriftelijke overeenstemming wordt gesloten omtrent nieuwe, en/of afwijkende voorwaarden en/of bepalingen.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: B.V. Autozaak.nl
handelend onder de naam/namen: Autozaak.nl en Hétnieuwautokopen.nl

Vestigings- & bezoekadres:
Palmpolstraat 12
1327 CG Almere
Telefoonnummer: 036 – 720 0500

Openingstijden en bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur op afspraak
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@autozaak.nl

KvK-nummer: 34332530
BTW-identificatienummer: NL820596139B01
RDW erkenning met bevoegdheid tenaamstelling voertuigen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De offertes en aanbiedingen van Autozaak.nl zijn vrijblijvend en niet bindend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of gewijzigd is en/of indien redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de aanvrager duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief een specificatie van de belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering en een specificatie van de werkzaamheden t.b.v. het gereed maken voor de aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs kan toepassen;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overkomst op lange termijn.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding en overeenstemming van de prijs en de overige gestelde voorwaarden, tussen koper en/of opdrachtgever en Autozaak.nl. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch in tweevoud te worden vastgelegd door middel van een persoonlijk geschreven handtekening door zowel de koper als de verkoper.

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • De omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • De prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 • De afleveringskosten van de auto;
 • De vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
 • De wijze van betaling.

Artikel 6 – Bedenktermijn

Na het bevestigen van de aankoop van een nieuw te bestellen auto heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van de bevestigde aankoop van de auto. Tenzij de koper/opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft geen gebruik te willen maken van deze bedenktermijn, zal Autozaak.nl minimaal 7 dagen wachten voordat de aangekochte auto wordt besteld bij de producent of dealer. De bedenktermijn is niet van toepassing bij de aankoop van een voorradige auto en/of reeds bestaande auto.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

Gedurende de in het overeenkomst vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd of gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in belastingen en accijnzen. Tenzij nadrukkelijk anders gespecificeerd in de door koper en verkoper bevestigde koopovereenkomst. Prijswijzigingen zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, direct betrekking hebbende op de aangekochte auto of indien dit in de overeenkomst door beide partijen is vastgelegd.

Artikel 8 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van Autozaak.nl. De eventueel in te kopen auto (en/of inruilauto) wordt pas eigendom van de Autozaak.nl zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.

Artikel 10 – De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Bij de feitelijke overschrijding van de vooraf geïndiceerde leveringstermijn, of bij de feitelijke overschrijding van de tussentijds gewijzigde en de bij de koper bekende leveringstermijn, kan de koper Autozaak.nl schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper uiterlijk vier weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadelige financiële consequenties voor zowel koper als verkoper, ontbonden te verklaren.
 2. Indien Autozaak.nl toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper een vergoeding verlangen van de geleden (aantoonbare) schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van Autozaak.nl, hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding vier weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.

In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Ontbinding

Gedurende zeven werkdagen na de door de koper/opdrachtgeven en verkoper bevestigde overeenkomst, heeft de koper het recht de koop zonder opgaven van redenen de overeenkomst te ontbinden conform de voorwaarden zoals omschreven in artikel 6 in deze algemene voorwaarden. De koper/opdrachtgeven kan een overeenkomst die voor lange termijn tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afnemen van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

Autozaak.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Levering nieuwe auto´s conform de Europese Richtlijn Koop en Garantie. Hierin is een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen. Dit is een garantietermijn die als minimum is voorgeschreven aan de lidstaten van de EU. Specifieke garantiedetails en/of opgenomen onderdelen worden per fabrikant specifiek inzichtelijk gemaakt.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Autozaak.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in aflever gereed maken van de bestelde auto. Als plaats van levering geldt het adres van Autozaak.nl aan de Palmpolstraat 12 te Almere, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De definitieve betaling en afname door de koper wordt binnen een periode van maximaal 2 weken uitgevoerd, gerekend vanaf het moment dat de auto door Autozaak.nl aan de koper en opdrachtgever de auto gereed meldt voor uitlevering of aflevering. Indien de koper en opdrachtgever in gebreke blijft in de  tijdige betaling van de factuur en afname van de bestelde auto, dan komen de rentekosten en opslagkosten voor rekening van de koper en opdrachtgever. Hieronder valt ook de redelijke en marktconforme financiële afboeking (afschrijving) met betrekking tot de desbetreffende auto. Indien de staat en/of uitvoering van de auto afwijkt van hetgeen is omschreven in de overeenkomst, dan heeft de koper/opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 14 – Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de koper/opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand of ten tijde van de fysieke uitlevering of aflevering. Na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6, echter uiterlijk voor het verstrijken van deze termijn dient de eventuele vooruitbetaling en/of garantstelling te worden voldaan indien van toepassing. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, conform de door beide partijen bevestigde overeenkomst, dient de betaling binnen 8 dagen na factuurontvangst te zijn bijgeschreven. De koper/opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de koper/opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om aan de consument gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Retentierecht

Autozaak.nl kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

 • De koper/opdrachtgever de autofactuur en de eventuele kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • De koper/opdrachtgever de kosten van eventuele eerder gemaakt kosten van verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • De koper/opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Autozaak.nl niet of niet geheel voldoet.

Artikel 16 – Klachtenregeling

Autozaak.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Autozaak.nl, nadat de koper de tekortkomingen en of gebreken heeft geconstateerd. De bij Autozaak.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Autozaak.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper/opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Een klacht over een product (auto) zal gedurende de fabrieksgarantieperiode worden ingediend bij de fabrikant. Hierbij bewaakt Autozaak.nl continu een zo spoedig mogelijke afwikkeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Autozaak.nl en de koper en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten of geschillen kunnen uitsluitend betrekking hebben op:

 1. De overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie.
 2. De overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie en waarbij de koopprijs niet minder mag bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto

Indien tussen koper/opdrachtgever en Autozaak.nl er niet in slagen om in het geschil tot overeenstemming te komen, dan hebben beide partijen de mogelijkheid het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Auto van de Stichting Geschillencommissies Postbus 90600 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 ZR te Den Haag).

De Geschillencommissie Auto doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil voorafter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Auto oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Auto is de koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aan tastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Auto gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

Artikel 18 – Bemiddelingsregeling

Bemiddeling door de Auto Ombudslijn.

Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over een verkoper/reparateur, dient zich eerst tot deze verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich in alle gevallen wenden tot de Auto Ombudslijn (telefoonnummer 0900-2886662 (20 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik), met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte auto slechts van toepassing als koper ter zake aanspraak kan maken op garantie.

Daar waar koper/opdrachtgever bemiddeling wenst inzake de toepassing door de verkoper van de algemene (garantie)voorwaarden zal de Auto Ombudslijn in samenwerking met de ANWB in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van de verwerkte materialen, één en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Het ANWB bemiddelingsbureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, één en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Artikel 19 – Persoonsgegevens

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Autozaak.nl deze informatie strikt vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. In sommige gevallen verstrekken wij deze informatie aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. De Autozaak.nl website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop dit Privacy statement niet van toepassing is.

Autozaak.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de Websites, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang. Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers zijn verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en service en u, indien gewenst, hierover vragen te stellen. Natuurlijk geschiedt de deelname aan zulke acties geheel op vrijwillige basis. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u ons dit te allen tijde meedelen, zodat wij de gegevens kunnen blokkeren.

Artikel 20 – Copyright

Auteursrechtvoorbehoud Autozaak.nl. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Autozaak.nl BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Voor klanten geldt dit voorbehoud ook onverkort. Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. Autozaak.nl BV verzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.

Nieuwe auto volgens autozaak.nl principe

Waarom Autozaak.nl?

Vooral omdat niemand teveel wil betalen voor zijn of haar nieuwe auto. Maar ook omdat de Europese wetgeving het mogelijk maakt om bij een merkonafhankelijk autobedrijf een nieuwe auto te kopen, zonder in te leveren op de zekerheden van de merkgarantie.

De zekerheid van fabrieksgarantie

Onderhoud bij dealer of specialist naar keuze

Financiele zekerheden in balans

Wij verkopen uw huidige auto

Al 6 jaar tevreden klanten

RTL4

Hét Nieuwe Autokopen bij Autozaak.nl een interview gemaakt door LifestyleXperience.